Zwroty i Wymiany

UWAGA! Nie ma możliwości zwrotu, reklamacji czy wymiany towarów zakupionych w sklepie www.kubotastore.pl w innych sklepach niż www.kubotastore.pl. Sklepy partnerskie marki Kubota, np. salony Distance, nie realizują zwrotów, reklamacji czy wymiany towarów zakupionych w sklepie internetowym www.kubotastore.pl


WYMIANY

   FORMULARZ WYMIANY

   • Klapki zakupione przez Konsumenta w sklepie internetowym www.kubotastore.pl mogą być wymieniane na inne w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, na warunkach określonych poniżej.
   • Podstawą dokonania wymiany przez Konsumenta jest okazanie paragonu w wersji elektronicznej, przesyłanego przez www.kubotastore.pl po dokonaniu zakupu przez klienta.
   • Sprzedający – stosownie do wyboru Konsumenta - zobowiązuje się do wymiany klapków na inne dostępne klapki, które w chwili zwrotu będą w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym (nienaruszonym) w stosunku do dnia wydania towaru Konsumentowi.
   • Konsument jest informowany drogą elektroniczną, gdy Sprzedający stwierdzi brak w magazynie wybranego przez Konsumenta modelu w danym rozmiarze. W przypadku brakó magazynowych wybranego rozmiaru Konsument może wybrać inny model dostępy w asortymencie www.kubotastore.pl. Sprzedający zobowiązuje się do wysyłki wybranego modelu w danym rozmiarze niezwłocznie po otrzymaniu dostawy towaru od producenta.
   • W przypadku kiedy Konsument dokonał zakupu w sklepie internetowym www.kubotastore.pl wybierając usługę transportu towarów ze sklepu na wskazany adres, Sprzedający nie pokrywa kosztów wysyłki wymienianych towarów. Dotyczy to przesyłek kurierskich, jak i przesyłek za pobraniem.
   • Konsument może wymienić towar jedynie drogą wysyłkową. Nie ma możliwości wymiany towaru bezpośrednio w magazynie www.kubotastore.pl.
   • Formularz wymiany towaru dostępny jest TUTAJ
   • Wymianę towaru Konsument kieruje pod adres:
    IMKER Bartnik Krzysztof, Żurawnica 82, 22-470 Zwierzyniec

   ZWROTY
   FORMULARZ ZWROTU

   • Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
   • Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
   • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu dostępnym TUTAJ lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
   • Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
   • W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
   • Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
   • Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.
   • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
   • Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
   • Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku gdy płatność została dokonana przez Konsumenta przy użyciu karty płatniczej, Sprzedający dokonuje zwrotu na rachunek karty użytej do płatności.
   • Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   • Zwrot towaru Konsument kieruje pod adres:
    IMKER Bartnik Krzysztof, Żurawnica 82, 22-470 Zwierzyniec

   REKLAMACJE

   FORMULARZ RĘKOJMI (REKLAMACJA TOWARU)

   • Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
   • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Konsumenta z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia) w przypadku:
    a. uszkodzenia powstałego poprzez nieprawidłowy dobór rozmiaru,
    b. uszkodzenia powstałego w wyniku użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
    c. naturalnego zużywania się produktu,
    d. uszkodzenia mechanicznego (otarcia, rozcięcia, naderwanie bądź zadrapanie, oderwanie ozdób, zamka),
    e. uszkodzenia powstałe przez brak pielęgnacji oraz konserwacji produktu,
    f. uszkodzenia świadomie pogłębiane przez dalsze użytkowanie produktu,
    g. części wymiennych, np. wkładki, pasek, sznurki,
    h. stwierdzenia przez Konsumenta braku wygody produktu,
    i. przemakania (o ile w opisie nie zostało napisane, że produkt jest wodoodporny).
   • W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
   • Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może: złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
   • Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
   • Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
   • Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
    • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
    • żądać usunięcia wady.
   • Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
   • Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
   • Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą pod odpowiedni adres reklamacyjny. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
   • Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt 10 Regulaminu www.kubotastore.pl
   • Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
   • Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do opartych o art. 5615 kodeksu cywilnego: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania usunięcia wady. Sprzedający w terminie trzydziestu dni (art. 7a prawa konsumenckiego) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta, którego nie dotyczy określony w kodeksie cywilnym termin czternastu dni.
   • W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
   • Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
   • Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
   • W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy KonsumentowiSprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
    • Reklamację Konsument kieruje pod adres:
    • a. Klapki – Adrian Opałka, Częstochowska 66, 42-310 Żarki
     b. Skarpety – Kubota, ul. Sienkiewicza 8 lok.12, 90-113 Łódź
     c. Akcesoria – Isyrius, ul. Pabianicka 159/161, 93-490 Łódź

    Więcej informacji w REGULAMINIE.

    Zapraszamy do zakupów na www.kubotastore.pl

    Twój koszyk jest pusty.

    Kup swoje pierwsze kuboty